De acte authentique (soms ook wel acte authentique de vente of kortweg acte de vente genoemd) is een formaliteit, indien het compromis de vente goed was. Maar laat ook dit contract nog wel even lezen door iemand die eerder een acte authentique heeft gezien, om het zeker te weten! De acte authentique is een herbevestiging van de koopacte, die constateert dat aan alle voorwaarden is voldaan en die het laatste recht, namelijk het vruchtgebruik, overdraagt aan de koper.

Keuring vooraf

De verkoper moet het pand leeg opleveren (behalve uiteraard de eventuele roerende goederen die bij de koop waren betrokken), vrij van huur en in de staat waarin het was toen het compromis de vente werd getekend. Bij een inspectie vlak voor ondertekening van de acte authentique kunt u constateren of de verkoper zich aan de afspraken heeft gehouden.

De datum van oplevering

De datum van ondertekening van de acte authentique is opgenomen in het compromis de vente.

Nutsbedrijven en belasting

Vanaf de datum van ondertekening van de acte authentique zijn ook de belastingen en de nutsaansluitingen voor rekening van de nieuwe eigenaar. Een uitzondering betreft het gebruikersdeel van de onroerend goed belasting, de taxe d’habitation, die voor het gehele jaar wordt betaald door de persoon die op 1 januari de gebruiker was van het pand. Dit is echter alleen het geval als dat als zodanig is opgenomen in het compromis de vente. Kopers kunnen dus zomaar enkele honderden euro’s besparen door ervoor te zorgen dat het compromis de vente in orde is op dit punt.

Attestation

Nadat u de acte authentique heeft getekend bij de notaris krijgt u het getekende contract niet gelijk mee. Die moet eerst naar de belastingdienst voor het belastingzegel. u krijgt wel een verklaring mee van de notaris, die geldt als bewijs dat u vanaf die dag eigenaar bent van het pand. Pas maanden later ontvangt de het formele eigendomsbewijs.

Boeteclausule

Wanneer een van de partijen de akte niet wil tekenen, ondanks het feit dat aan alle voorwaarden in het compromis de vente is voldaan, moet hij een schadevergoeding betalen aan de andere partij. De hoogte daarvan is opgenomen in het compromis de vente en is meestal 10% van de koopsom.

Eindafrekening

Vaak pas vele maanden na ondertekening van de acte authentique stuurt de notaris de koper een definitieve eindafrekening, waarin alle bedragen van de notariskosten worden verantwoord.

Total Views: 7403 ,